fbpx

Wirtualny spacer Częstochowa

Wirtualny spacer Częstochowa

wirtualny spacer Częstochowa firmaCzęstochowa to miasto położone w północnej części malowniczego pasma wzgórz wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W zachodniej części Częstochowy wznosi się górujący nad miastem kompleks zabudowy sakralnej, otoczony murami zw. Jasną Górą. Jest to ośrodek kultu Maryjnego, niezliczonych pielgrzymek z Polski i z całego świata. I z tego głównie znane jest to Miasto.

Wirtualny spacer pozwoli nam przybliżyć historię tego Miasta.

Sprawdź pozytywne opinie o naszych usługach w wizytówce firmy
Wirtualny spacer w Google Moja firma

wirtualny spacer firma w Kielcach
matterport kielce

Z czym kojarzy się Częstochowa?

 • Sanktuarium i Klasztor Paulinów na Jasnej Górze

 • Kościoły Św. Barbary, Św. Andrzeja, Św. Jakuba

 • Muzeum Zapałek

 • Park Miniatur Złota Góra

 • Parki Podjasnogórskie

Historia Częstochowy i Jasnej Góry

Początki Częstochowy

Prawdopodobnie początki Częstochowy wiążą się z osadą i gródkiem broniącym brodu na Warcie. Pierwsza wzmianka o osadzie targowej, położonej na szlaku prowadzącym z Krakowa przez Olkusz pochodzi z dokumentu biskupa krakowskiego Iwona, z roku 1220. Nazwę Częstochowa po raz pierwszy wymienia przywilej wydany dla klasztoru w Mstowie.

Rozwój osady następuje w XIV w. gdy przez Częstochowę poprowadzono szlak “wołowy” łączący Mołdawię z Wrocławiem. Przywilejem wydanym w Krzepicach w 1357 r. Kazimierz Wielki lokuje Częstochowę na prawie magdeburskim.

W 1377 r. Częstochowa okresla się jako miasto.

Powstanie Klasztoru

Władysław Opolczyk ufundował klasztor ojców paulinów i przyczynił się do uzyskania praw miejskich przez Miasto. Dokument fundacji Klasztoru Jasnogórskiego pochodzi z 1382 roku i znajduje się w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej. W tym samym roku, Książę umieścił na Jasnej Górze cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny i sprowadził z Węgrzech Ojców Paulinów. Siedziba Zakonu była położona na obronnym wzniesieniu, górującym nad Częstochową. Ponadto na rzecz Zakonu przekazał: położone w sąsiedztwie wsie, folwark i hutę żelaza. Słynący łaskami wizerunek Madonny, zaczął przyciągać wiernych ze Śląska, Moraw, Prus i Węgier. Od XV w. Sanktuarium staje się miejscem licznych pielgrzymek, z czasem zaś staje się najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym w Polsce.

Dalsza historia Miasta

Do końca XVIII w. równolegle rozwija się miasto Częstochowa (jedno z największych miast Małopolski, ośrodek kupiecki i rzemieślniczy i otoczony osadą Częstochówka – klasztor Jasnogórski.

Średniowieczne miasto Częstochowa otoczone było murami i rozwijało się dzięki licznym przywilejom m.in. na targi, jarmarki, pobieranie myta mostowego.

Mieszczanie trudnili się handlem, rzemiosłem, ale również rolnictwem, ogrodnictwem i hodowlą. Ale przede wszystkim coraz więcej pielgrzymów przyczyniło się znacząco do rozwoju Miasta.

Na przełomie XV i XVI wieku rozwój miasta został ograniczony z powodu licznych klęsk – w tym czasie liczne były najazdy, grabieże i pożary. Z tego powodu zadecydowały o budowie fortyfikacji wokół zabudowań klasztornych.

Funkcja obronna Twierdzy Jasnogórskiej

Z początkiem XVII wieku, z powodu licznych zagrożeń, twierdza Jasnogórska została włączona w system zamków obronnych, ciągnących się łańcuchem wzdłuż Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

Potop Szwedzki

Najważniejszym wydarzeniem w historii Miasta było oblężenie Klasztoru Jasnogórskiego przez Szwedów (18 listopad – 26 grudnia 1655 r.) opisane przez Henryka Sienkiewicza w “Potopie”. 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz uznał Matkę Boską Częstochowską Królową Polski a Sanktuarium Częstochowskie stało się najważniejszym Sanktuarium Narodowym. W 1717 r. Papież Klemens XI dokonał koronacji Cudownego Obrazu.

Częstochowa była niszczona i rabowana. Wiek XVII i XVIII to lata najgłębszego jej upadku. Spadła o połowę liczba mieszkańców, a sytuacja gospodarcza była ciężka.

Klasztor paulinów i historia cudownego obrazu Matki Boskiej przyciągała stale rosnące rzesze pielgrzymów.

Dalsze koleje Miasta

W okresie zaborów Częstochowa włączona została najpierw do zaboru pruskiego, a następnie do zaboru rosyjskiego.

Wiek XIX był dla Częstochowy okresem niebywałego rozkwitu.

W Częstochowie zawsze duża była społeczność polsko-żydowska, która brała udział w powstaniu styczniowym, co spowodowało represje, jakie dotknęły Jasną Górę w odwecie za pomoc powstańcom:

 • skonfiskowano większość jej majątku,

 • wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu do Klasztoru.

Wszystko to trwało do początków XX w. Odrodzenie klasztoru nastąpiło po powtórnej koronacji Cudownego Obrazu w 1910 r.

Kolejnym czynnikiem rozwoju Miasta Częstochowa było uruchomienie linii kolei warszawsko – wiedeńskiej w 1846 roku. W tym czasie powstawały liczne manufaktury i fabryki. Rozwinął się:

 • przemysł włókienniczy,

 • metalurgiczny,

 • drzewny,

 • chemiczny.

Do czasów współczesnych Częstochowa słynęła z małej i średniej przedsiębiorczości, w tym z obszaru:

 • produkcji zabawek,

 • galanterii.

W początkach XX wieku Częstochowa była czwartym pod względem wielkości ośrodkiem przemysłowym Królestwa Polskiego. Wyrazem znaczenia miasta była zorganizowana w 1909 r. Wystawa Przemysłowo – Rolnicza, największa przed I wojną światową prezentacja polskiej gospodarki.

Warto zwiedzić Częstochowę przy pomocy wirtualnego spaceru, pamiętając o jej bogatej historii.

Zabytki Częstochowy wirtualny spacer

Osią Miasta jest główna arteria komunikacyjna, której zadaniem jest skierowanie mas pielgrzymów do Klasztoru Jasnej Góry. Wysadzona drzewami Aleja Najświętszej Maryi Panny jest najbardziej charakterystycznym elementem miasta.

Na osi Alei wytyczono trzy place:

 • przy Starym mieście – Nowy Rynek,

 • w połowie drogi w kierunku Jasnej Góry – plac św. Jakuba,

 • przed klasztorem – Rynek Jasnogórski.

U stóp klasztoru założono park miejski.

1. Sanktuarium i Klasztor Paulinów na Jasnej Górze

Klasztor na Jasnej Górze to obecnie zespół architektoniczny zawierający ślady historii Polski z tradycją duchową. Najważniejszą częścią kompleksu Sanktuarium jest Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kaplica słynie z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczonego w barokowym, hebanowym ołtarzu.

Ponadto spacerując po kompleksie klasztornym można zwiedzić:

 • Arsenał,

 • Skarbiec,

 • Bastion św. Rocha,

 • Sale Rycerską,

 • Golgotę Jasnogórską,

 • Muzeum 600-lecia Jasnej Góry.

2. Inne obiekty sakralne w Częstochowie

Oprócz Klasztoru Jasnej Góry w Częstochowie znajduje się wiele innych zabytkowych obiektów sakralnych, które warto zwiedzić podczas wirtualnego spaceru 3D, między innymi:

 • kościół św. Barbary,

 • kościół św. Andrzeja zbudowany w pobliżu cudownego źródełka, w którym obmyto sprofonowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej skradziony z Jasnej Góry w XV wieku.

 • kościół św. Zygmunta najstarszy kościół zbudowany XIV wieku.

 • Archikatedra św. Rodziny, neogotycka bazylika będąca jednym z największych kościołów w Polsce o długości 100 m, powstała na początku XX wieku.

 • Kościół św. Jakuba – dawna cerkiew prawosławna wzniesiona w XIX wieku.

3. Inne atrakcje Częstochowy

Do innych atrakcji Miasta Częstochowa, które warto odwiedzić przy pomocy wirtualnego spaceru to:

 • Ratusz Miejski – od 1928 roku był siedzibą władz miejskich, a obecnie jest siedzibą Muzeum.

 • Muzeum Zapałek – jest to działająca linia technologiczna produkcji zapałek z lat 30-tych XX wieku,

 • Park Miniatur – z parkiem rozrywki, w którym mieszczą się miniatury budowli sakralnych z całego świata, a mianowicie:

– Bazylika w Fatimie,

– Bazylika z Lourdes,

– Bazylika na Lateranie,

– Kościół Medjugorje,

– Bazylika w Betlejem, i wiele innych.

Warto także odwiedzić podczas wirtualnego spaceru okolice Częstochowy, a w szczególności:

 • Szlak Orlich Gniazd o długości wynoszącej 163,9 km, oznacza liczne ruiny

zamków na szczytach wzniesień, takich jak:

np. Olsztyn, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała itd.

 • Rezerwat przyrody Sokole Góry, w którym znajduje się kilka jurajskich jaskiń.

Perspektywy rozwoju Częstochowy

Strategia rozwoju 2030+

wirtualne spacery CzęstochowaCzęstochowa – Miasto z Jasną Górą – budzące nadzieję i inspirujące do działania – sprzyjające harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi jego mieszkańców oraz przybywających od stuleci pielgrzymów, którzy przekazują wartości duchowe i patriotyczne.

Ogólnymi wyzwaniami rozwojowymi jest:

 1. zapewnienie długofalowego rozwoju miasta,

 2. utrwalanie jego wysokiej pozycji w strukturze społeczno – gospodarczej kraju przez wzmacnianie konkurencyjności,

 3. aktywizowanie przedsiębiorczości, przy poszanowaniu zasad ekorozwoju oraz

fundamentalnych wartości w życiu publicznym,

4. poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez ochronę i racjonalne

kształtowanie środowiska.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”.

Strategia rozwoju Miasta Częstochowy wpisuje się w ogólną Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Polska 2030,

Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Strategia 2030+ określa dla Miasta Częstochowa cztery główne, długofalowe obszary miejskich działań i społecznej aktywności:

 • Przestrzeń,

 • Pracę,

 • Społeczność,

 • Centrum.

Celem strategii jest tworzenie miasta przyjaznego, zapewniającego mieszkańcom dobre i godne życie, konkurencyjnego i spójnego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie.

W obszarze Przestrzeni cele szczegółowe obejmują:

 1. wprowadzenie ładu przestrzennego, m.in. poprzez stopniowe separowanie obszarów mieszkalnych od stref rozwoju produkcji, ochronę miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej oraz zwiększanie ilości terenów zielonych;

 2. rozwój zrównoważonego transportu, w tym m.in.: wprowadzanie stref uspokojonego i niskoemisyjnego ruchu, rozwój i integracja pasażerskiego transportu zbiorowego, modernizacja dróg w sposób poprawiający bezpieczeństwo;

 3. rewitalizacja zaniedbanych obszarów;

 4. rozwój budownictwa mieszkaniowego;

 5. ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu;

 6. poprawa efektywności energetycznej miasta.
  wirtualny spacer 3d Częstochowa

Warto odwiedzić Częstochowę nie tylko Jasną Górę, ale także inne atrakcje turystyczne, co można zrobić wykorzystując wirtualne spacery 3D.

Zobacz nasze ostatnie realizacje w okolicach. Województwo Śląskie

More Spacer:

Mapa realizacji wirtualnych spacerów – nasze portfolio

Województwo śląskie – największe miasta:

Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Rybnik, Cieszyn, Żywiec, Sosnowiec, Będzin, Tarnowskie Góry, Mikołów, Tychy, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Pszczyna, Wodzisław Śląski, Bytom, Ruda Śląska, Jaworzno, Zawiercie, Żory, Racibórz, Mysłowice, Lubliniec, Chorzów, Bieruń, Myszków, Jastrzębie-Zdrój, Kłobuck, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice

zdjecia 360 na booking com

Zdjęcia panoramiczne 360° na booking.com

W branży noclegowo-hotelarskiej konkurencja jest na porządku dziennym. W miejscowościach turystycznych jest po kilkadziesiąt ofert noclegowych. Turystów co prawda...
wirtualny spacer hotel

Wirtualny spacer – prezentacja obiektów noclegowych

Internet jest największą bazą informacyjną, dźwignią handlu i usług. Ofert jest tak wiele, że trzeba wyróżnić się w internecie....
fotograf wnętrz Kraków

Zdjęcia HDR nieruchomości

Środowisko fotografów od pewnego czasu spiera się na temat HDR -ciekawej techniki zdjęciowej, która dla jednych jest wyżyną sztuki...
wirtualny spacer pokoje na wynajem

Mieszkanie inwestycyjne – mieszkania na pokoje

Rynek nieruchomości przechodzi nieustanne przemiany. Nadal jest to opłacalna inwestycja kapitału, ponieważ ceny mieszkań rosną, a zainteresowanie klientów nie...
wirtualny spacer google

Fotograf Google – Wizytówka firmy w Google Maps

Jeszcze parę lat temu wystarczyło mieć stronę internetową, dodać kilka ogłoszeń na różnych portalach ogłoszeniowych i promocja w internecie...
interaktywny wirtualny spacer

Interaktywny wirtualny spacer 360°

Wirtualne spacery są doskonałą i nietuzinkową formą promocji miast, nieruchomości, firm, placówek oświatowych , szpitali, obiektów turystycznych, przestrzeni przemysłowych,...
wirtualny spacer deweloper

Oferta dla developerów Prezentacja osiedla i bloku mieszkalnego

Oferta dla developerów Prezentacja osiedla i bloku mieszkalnego CORDIA „Wirtualne spacery” są formą promocji, która doskonale nadaje się do wykorzystania przez...
wirtualny spacer vr

Wirtualny spacer VR – 3dvista Oculus offline

Wirtualne wycieczki zrewolucjonizowały myślenie o rzeczywistości wirtualnej. Stały się realizacją marzeń o zwiedzaniu świata bez wielkich kosztów podróży, nie...
wirtualny spacer elearning

Interaktywne szkolenie pracowników 360° E-learning

Bez kursów pracownicy nie podnoszą swoich kompetencji, a szef nie widzi, czy nie popełniają błędów. Dobrze, żeby były one...
wirtualny spacer elearning

Wirtualny spacer 360 stopni jako narzędzie do e-learningu, szkolenia bhp, szkoleń stanowiskowych

Czym jest Wirtualny Spacer 360° ? Wirtualny spacer 360o jest narzędziem, które ma wiele zalet oraz możliwości zastosowania. Jest wykorzystywany...